BISHOP HENRY JOHNSON'S 90TH BIRTHDAY CELEBRATION
(Friday, November 12, 2010)